Nu nog een klein bootje, maar wat betekent het als de grote schepen ook autonoom gaan varen? Op welke signalen anticipeer je wel en welke niet? Wat ga je er precies mee doen? Ovaa: ‘Een selectiecommissie, met daarin een afspiegeling vanuit verschillende onderdelen van Rijkwaterstaat, beoordeelt periodiek de groslijst met alle early-warnings vanuit zijn of haar eigen werkpraktijk. Zij bespreken met elkaar welke signalen hen onrustig maken omdat ze een verandering teweeg kunnen brengen in het werk of de organisatie van Rijkswaterstaat. Vijf onderwerpen worden voor nadere discussie voorgelegd aan het bestuur, de anderen worden “horizontaal geagendeerd”; daar waar ze in de organisatie het beste passen. Zo blijven we scherp en indien nodig wendbaar.’ Strategische verkenningen Wanneer er behoefte is aan verdieping en voorbereiding van mogelijke keuzes wordt een strategische ver¬ken¬ning opgezet. ‘Het team Strategische Verkenningen probeert dit zoveel mogelijk samen te doen met collega’s van andere onderdelen die met de mogelijke verandering te maken gaan krijgen’, vertelt Ovaa. ‘Op dit moment lopen er ongeveer acht van deze verkenningen, bijvoorbeeld rondom sensortechnologie, warmtenetten, crowdfunding en gezond¬e leefomgeving. De ontwikkelingen worden in kaart gebracht, bediscussieerd en op basis daarvan wordt nagedacht over de manieren waarop Rijkswaterstaat erop zou kunnen inspelen. Soms kan daaruit komen: we gaan er niets mee doen. Dat kan een bewuste keuze van het bestuur zijn. Niet met elke trend en ontwikke¬ling moeten en kunnen we wat. Het zijn verkenningen.’ Sinds 2014 geeft het team Strategische Verkenningen samen met partners een trendcahier uit. Ovaa: ‘Drie keer per jaar maken we samen met partners de ‘Lichtkogel’ over een actueel thema en combineren dit met een actieve sessie waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. Die dialoog over nieuwe ontwikkelingen en de consequenties voor onze organisaties is enorm waardevol. Niet alleen voor de gedachtevorming, maar ook voor de toekomstige samenwerking op dit soort nieuwe thema’s.’ Toekomstgericht samenwerken Als lid van themacenter Toekomst Verkennen van NGinfra wisselt Ovaa kennis en ervaringen uit met andere infrabeheerders. Samenwerking wordt volgens haar steeds belangrijker, zeker nu de focus meer komt te liggen op een gezonde en duurzame leefomgeving. ‘Tot nu toe is de aandacht van Rijkswaterstaat en ook van de andere infrabeheerders in de eerste plaats gericht op de eigen prestaties in termen van mobiliteit, watervoorziening, energie, et cetera. Ieder voor zich, rekening houdend met de gestelde normen voor ecologische en gezondheidsschade op de verschillende deelterreinen. Maar wat zouden we samen méér of anders kunnen betekenen voor het behalen van de klimaatdoelen of het bevorderen van de gezondheid van Nederland en haar inwoners? En voor de circulaire economie? In je eentje heb je een beperkt blikveld en kun je de totale brij aan netwerken in ons land niet overzien. In plaats van dat iedereen heel hard werkt aan zijn eigen stukje, zou ik wel eens een overzicht met elkaar willen maken om te zien wat we samen allemaal hebben. En dan vervolgens kijken wat we samen kunnen doen in relatie tot een gezonde en duurzame leefomgeving.’ Over de Lichtkogel Het Lichtkogel-trendcahier is een uitgave van Rijkswaterstaat en heeft telkens als centraal thema een ontwikkeling in de samenleving die van verschillende kanten wordt belicht. In de redactieraad worden externe partijen uitgenodigd om het thema samen met Rijkswaterstaat uit te diepen. Het juni-nummer gaat over ‘Denken vanuit de levenscyclus bij aanleg, onderhoud en vervanging van infrastructuur’ en is gemaakt samen met onder meer Prorail, het Utrecht Sustainability Institute en de gemeente Amsterdam. Meer info: lichtkogel@rws.nl NGINFRAmagazine 29 • Beeld: Unmanned Systems Technology Pagina 28

Pagina 30

Scoor meer met een online winkel in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication