METHODE Maatschappelijk optimum Streven naar het maatschappelijk optimum is geen eenvoudige opgave. Economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen veranderen het mobiliteitsgedrag van mensen en daarmee ons werk als mobiliteitsplanners en assetmanagers. De boodschap luidt: minder ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur, meer aandacht voor het beter benutten van bestaande ruimte. Ook het onlangs verschenen rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau bevestigt dit: ‘We hebben jarenlang de focus op de aanleg gehad, maar de panelen schuiven en wij moeten meebewegen’. Technologie en beschikbaarheid van data over gebruik, status en prestatie van onze mobiliteitsvoorzieningen helpen ons die beschikbare ruimte en middelen beter te benutten. Tegelijkertijd is de investeringsruimte voor nieuwe projecten kleiner dan ooit, nu alle projecten tot 2030 al in de Rijksbegroting (MIRT) zijn belegd. En dat terwijl de economische noodzaak voor het verbeteren van mobiliteit toeneemt. Er is behoefte aan innovatieve financieringsconstructies, zoals de integratie van stakeholdersbelangen en het ontschotten van verzuilde budgetten in functie (scheepvaart, spoor, water) en in stadia (ontwerp, realisatie, exploitatie en beheer). Stilstand is economisch gezien immers achteruitgang. Nieuwe benadering van assetmanagement In het licht van deze ontwikkelingen biedt het samenbrengen van de werelden van mobiliteit en assetmanagement veel kansen. Waar we ons in de mobiliteitssector bezighouden met benutten en plannen, focussen asset-owners zich op het realiseren en beheren. Het nieuwe assetmanagement sluit deze cyclus van plannen, realiseren, beheren en benutten op een hoger schaalniveau en bestaat uit drie delen: het toetsen op maatschappelijke doelstellingen, het balanceren tussen prijs, prestaties en risico’s en de implementatie via het 4-lagenmodel. 1 Toets de interventie op doelstellingen Als maatschappelijke meerwaarde je doelstelling is, veranderen je prestatie-indicatoren. Dit zijn de zes parameters waarop interventies moeten worden getoetst: • Mobiliteit Effecten op de (vervoers)capaciteit, het gebruik van openbaar vervoer en het aantal verloren reizigers- of autominuten • Bereikbaarheid Effecten op het bereik van economische toplocaties, het aantal banen of het aantal voorzieningen dat binnen redelijke reistijd komt te liggen • Leefbaarheid Effecten op CO2-uitstoot, gebruik van nietvervangbare energiebronnen of materialen, de luchtkwaliteit, gezondheid, veiligheid, natuur en landschap • Welzijn Effecten op de kansen voor maatschappelijke participatie • Financierbaarheid Effecten op de businesscase van investering, exploitatie en beheer versus monetaire en nietmonetaire opbrengsten • Toekomstvastheid Effecten op de robuustheid voor verschillende ontwikkelingsscenario’s en het risico op functieverlies 2 Balanceren tussen prijs, prestatie en risico De kern van traditioneel assetmanagement is het balanceren tussen prijs, prestatie en risico. In de nieuwe benadering blijft dat het geval, maar de definities veranderen. • Maatschappelijke outcome bepaalt prestatie Prestatie gaat verder dan beschikbaarheid. De vraag is hoe de te ontwikkelen mobiliteitsstructuur (in zijn geheel of de losse onderdelen ervan) bijdraagt aan de maatschappelijke meerwaarde van een infrastructuurnetwerk of een gebied. Vanuit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan dit worden vastgesteld. Iedereen weet: transitie vraagt tijd en voorlopers 46 • Totale kosten bepalen de prijs Bij prijs gaat het niet alleen over de aanlegkosten, maar ook over de exploitatiekosten en -opbrengsten, kosten voor beheer en onderhoud en kosten van de organisatie. Daarnaast moet de waarde van de bestaande onderdelen van de mobiliteitsstructuur eveneens als integraal onderdeel worden meegenomen. • Maatschappelijk effect bepaalt het risico Risico is niet alleen de kans op functie-uitval. Er is meer. Ook het risico van afnemende economische vitaliteit moet worden meegeNGINFRAmagazine Pagina 45

Pagina 47

Interactieve ebrochure, deze artikel of onderwijscatalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van digitale lesboeken.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication