METHODE Eén cyclus Mobiliteit plannen Plan Do Check Act realiseren Assetmanagement beheren benutten Van den Elzen en Govers werken samen met masterstudenten van de Universiteit Twente aan een onderzoeksopdracht waarin de keten van plannen, realiseren, beheren en benutten wordt gesloten. De case is gericht op de relatie tussen gebruik van infrastructuur en onderhoud, om vervolgens tot een strategie te komen die onderhoudskosten kan minimaliseren. Ook wordt onderzocht hoe stakeholderseisen en -wensen ten aanzien van hinder kunnen worden meegenomen in de aanbesteding van DBFM-contracten. nomen. De interactie tussen infrastructuur en ruimtelijkeconomische ontwikkeling is hierin leidend. Ook maatschappelijk draagvlak telt mee, bijvoorbeeld in het geval van een afname van luchtkwaliteit. 3 Implementeren met 4-lagenmodel Door interventies van asset-owners op vier lagen af te stemmen, wordt de maatschappelijke waarde van de assets geoptimaliseerd. Elke laag vraagt om inzicht, dat in sommige gevallen nog zal moeten worden ontwikkeld. Laag 1 – Visie- en planvorming Ontwikkel een netwerkvisie of gebiedsvisie die antwoord geeft op de volgende vragen: • Wat is de gewenste ontwikkeling van assets vanuit brede, maatschappelijke doelstellingen en behoeften? • Op welke wijze stem je het nut van je huidige en toekomstige netwerk optimaal op die behoeften af? • Hoe houden we de gebieden of netwerken vitaal en functioneel, nu en in de toekomst? Laag 2 – Organisatie Vorm samen met de markt van ontwerp, uitvoering, exploitatie en beheer een integrale organisatie. Denk goed na over de optimale verhouding tussen asset-owners en marktpartijen en geef elkaar toegang tot de benodigde data. Laag 3 – Projectvorming Denk in integrale projecten en koppel onderhoud en ontwikkeling van assets aan elkaar. Cluster opgaven waar mogelijk en plaats deze in de tijd. Kijk ook naar mogelijkheden om realisatie en/of onderhoud in de tijd aan te passen, als dit maatschappelijke meerwaarde oplevert. Laag 4 – Financiering Financier op gebieds- of corridorniveau op basis van de som van ontwikkeling, exploitatie en beheer. Hierbij gaat het om een samenhangend overzicht van financiële stromen in een gebied of een netwerk, die wellicht faseonafhankelijk beschikbaar zijn. Enablers en disablers Of we klaar zijn voor deze nieuwe benadering en het sluiten van de cyclus hangt af van een aantal disablers en enablers, die we 26 mei bespraken tijdens de deelsessie Het Nieuwe Assetmanagement op NGinfraTrends. Disablers zijn het feit dat huidige budgetten nog sterk projectgewijs worden toegekend, dat de te doorlopen trajecten langdurig zijn en dat er nog sprake is van risicomijdend gedrag bij de betrokken partijen. Iedereen wil voor zijn eigen deel in control en voorspelbaar zijn. Onverwachte innovatieve interventies worden gemeden. Organisatorisch worden al stappen gezet om de transitie mogelijk te maken. Zo zijn binnen de projectorganisatie van Schiphol de afdelingen Assetmanagement en Ontwikkeling samengevoegd. Dit helpt enorm. Vanuit de eigen organisatie kun je op zo’n manier stimuleren dat er integraal wordt samengewerkt. Kansrijk is tevens het besef van alle partijen dat een transitie tijd vraagt en voorlopers nodig heeft. Een initiatief als NGinfra speelt hierin een belangrijke rol. Partijen geven daarmee aan dat ze er belang aan hechten om elkaar op te zoeken, transparant te zijn en elkaars ‘taal’ te leren kennen. Bas Govers is adviseur mobiliteit & ruimte en Marc van den Elzen adviseur Assetmanagement, beide bij Goudappel Coffeng. NGINFRAmagazine 47 • Pagina 46

Pagina 48

Interactieve digi-boek, deze krant of gids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van e-nieuwsbrieven.

NGinfraMagazine 2 2016 Lees publicatie 207Home


You need flash player to view this online publication