KORT Collectief of individueel vervoer? Het is eenvoudig om gezamenlijk het ov-systeem te beschrijven dat je níet wilt in 2040. Je wilt zo min mogelijk lege bussen laten rijden. En je wilt niet dat administratieve grenzen, denk aan provincies of regio’s, een negatieve invloed hebben op de reis van A naar B. Maar wat dan wel? Hoe willen mensen zich idealiter bewegen? Een typische toekomstverkenningsvraag. In verschillende sessies en een uitgebreide interviewronde (met een afvaardiging van de verschillende partijen) werden ontwikkelingen en trends verzameld, geclusterd en samengevoegd tot vier scenario’s langs twee assen. Koning: ‘De eerste onzekerheid waarmee we te maken krijgen is de vraag of we ons individueel of juist meer collectief gaan vervoeren. De andere onzekerheid is de snelheid van technologieontwikkeling, die samenhangt met de economische ontwikkeling. Langs deze assen hebben we vier scenario’s gebouwd (zie kader, red.). Scenario’s waar een toekomstvisie allemaal rekening mee moet houden, want ze kunnen zich alle voordoen. De scenario’s geven inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het is dus niet zo dat we een scenario kunnen kiezen, er kan zomaar een vijfde of zesde zijn.’ Vanuit de scenario’s is een doorvertaling gemaakt naar het ov. Wat betekent bijvoorbeeld het scenario “Verantwoorde voorspoed” voor het systeem dat we nu hebben? Voor ieder scenario is die vraag gesteld, beantwoord en NGINFRAmagazine gespiegeld aan de huidige situatie. ‘Je kijkt samen welke ingrepen nodig zijn om het systeem aan te laten sluiten op de verschillende scenario’s en daaraan gekoppelde toekomstbeelden. Daarin maakten we onderscheid tussen “de kleine stapjes innovatie” die al worden gedaan en grotere ingrepen in het systeem om langetermijnontwikkelingen of disrupties – denk aan hyperloop en vliegende auto’s – indien nodig mogelijk te maken.’ ‘Mijn’ station De visie richt zich op 2040 en dat is best concreet en dichtbij. Je sorteert namelijk nu al voor op ontwikkelingen van dan. Hoe concreter het wordt, deze te ingewikkelder het gesprek dat je voert. Het betekent namelijk dat er keuzes gemaakt worden. ‘Op een gegeven moment zijn we de beelden gaan vertalen naar een kaart. Op basis van data en cijfers is een “magneetkaart” gemaakt, waarop aangegeven staat wat de plekken zijn waar grote reizigersstromen vandaan komen of naartoe moeten. Dan kijk je bijvoorbeeld naar dichtheid van woningen, arbeidsplaatsen of voorzieningen. Maar wat als het station in de plaats waar jij verantwoordelijk voor bent, daar niet op staat? Dat is best ingewikkeld, want hoe leg je dat uit aan je collega’s? Met dit soort situaties hebben we wel te maken gehad. Als op basis van data een hogesnelheidslijn wenselijk is tussen twee kernen, kan het zijn dat een tussenstation door dat product voorbijgereden gaat worden.’ 45 Pagina 44

Pagina 46

Voor catalogi, online onderwijsmagazines en magazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw folders.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication