SAMENWERKING Switch van schaalniveau De gesprekken, hoe lastig soms ook, zijn onderdeel geweest van het uiteindelijke resultaat: een gezamenlijke visie. Koning: ‘Het is heel nuttig geweest inzicht in elkaars belangen en werkwijze te krijgen. Ook al werken we vaak op een andere schaal dan regionale vervoerders, je leert van elkaar. Regio’s zijn bijvoorbeeld al heel erg gewend om betrokken te zijn bij ruimtelijke ordening- en inrichtingsvraagstukken op lokaal niveau. Ze staan daar dichterbij, omdat ze op die schaal werken. Als ProRail doen we dat al, maar een integrale ruimtelijke inpassing is iets dat nu steeds meer op ons afkomt, omdat het land voller wordt. Wij moeten die gesprekken ook voeren. Dat is niet altijd zo geweest, dus daar kunnen we van leren. Andersom is het ook goed als regio’s juist een schaalniveau hoger kijken om bepaalde keuzes beter te begrijpen. Het gesprek heeft ertoe geleid dat we de belangen zijn gaan verbinden.’ De tip volgens Koning: ‘Blijf met elkaar communiceren en afstemmen. Je hebt allemaal een eigen verantwoordelijkheid en uiteindelijk is het niet de bedoeling van een visie dat je al die belangen bij elkaar gaat vegen. Integendeel, er moet één samenhangende oplossing uitkomen.’ De oplossing van dit traject zijn acht vertrekpunten die gezamenlijk de visie vormen. ‘Zie het als acht principes om rekening mee te houden als we een ov-netwerk inrichten. We kunnen deze voortdurend gebruiken om te toetsen of hetgeen we doen nog klopt. Next step is dat we de vertrekpunten concreter gaan maken en uitwerken in een kaartbeeld en natuurlijk tot uitvoering gaan brengen. Ook dat zal weer een cruciale stap worden: staan we er écht achter met z’n allen?’ Vernieuwend Blijft er nog iets vernieuwends over in een visie, waarin alle belangen nauwkeurig zijn afgewogen en aan elkaar zijn geknoopt, kun je je afvragen. Ja, is het antwoord. Zo zal buiten de Randstad het vervoer op kleinere schaal ingevuld worden, passend op de lokale situatie. Denk dan aan vraaggestuurde systemen. Dit kan leiden tot meer regionale verschillen. En innovatie in de regio’s zal extra moeten worden gestimuleerd, omdat de markt er niet vanzelfsprekend aanwezig is. De visie gaat ervan uit dat er in de toekomst minder sprinters rijden in de Randstad, waardoor ruimte op het spoor ontstaat voor sneller vervoer dan de huidige intercity’s. Om de bereikbaarheid van de grote Randstad te verbeteren zullen er meer Randstedelijke lightrailsystemen komen, deels over nieuw spoor en mogelijk door “vermetroing” van de treinrails. De vertrekpunten zijn in het kader hieronder samengevat. • Erik-Jan Koning is adviseur bij ProRail en in die rol medeverantwoordelijk voor het voorbereiden van directie-overleggen, internationale zaken en lid van het programmateam OV Toekomstbeeld. Daarnaast is hij lid van NGinfra’s Themacenter Toekomst Verkennen. NGINFRAmagazine 47 Acht vertrekpunten 1 2 3 4 5 6 7 8 Van openbaar vervoer naar mobiliteit We integreren openbaar vervoer in de mobiliteitsketens van reizigers. Nieuwe mobiliteit bieden bij geringere vraag Waar vraag naar en aanbod van klassiek openbaar vervoer tekortschieten, zorgen we ervoor dat flexibel, vraaggericht vervoer beschikbaar komt. Sneller verbinden van economische kerngebieden Om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te versterken, zorgen we voor snelle verbindingen tussen de belangrijkste economische kerngebieden door het hele land en over de grens. Versterken en integreren openbaar vervoer in stedelijke regio’s Om bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom drukke steden en stedelijke regio’s te garanderen, versterken we het grootschalige collectieve vervoer. Regionale centra en middelgrote steden blijven verbinden We zorgen ervoor dat ook in 2040 een mobiliteitsnetwerk alle regio’s verbindt. Verder verduurzamen We blijven werken aan het verduurzamen van de mobiliteit; het komend decennium al is een sterker collectief vervoer nodig om de klimaat- en luchtkwaliteitsdoelen te halen. Innovatie aanjagen We stimuleren innovaties gericht op bereikbaarheid in grote steden, flexibele vraaggerichte mobiliteit en kostenreductie in infrastructuur, materieel en exploitatie. Slimmer samenwerken en financieren Om een goede en betaalbare deur-tot-deurreis mogelijk te maken, versterken we de samenwerking over de grenzen van modaliteiten en beleidsvelden heen. Kijk voor de volledige toekomstvisie op openbaar vervoer op www.overstappennaar2040.nl. Pagina 46

Pagina 48

Heeft u een catalogus, invender of elesboeken? Gebruik Online Touch: pdf bladerbaar maken.

NGinfraMagazine 0x1 2017 Lees publicatie 226Home


You need flash player to view this online publication